Ambulance

Doel:

Het hoofddoel van dit project is de behoeftige mensen van de afgelegen gebieden van Dolakha te voorzien van snelle en makkelijke toegang tot gezondheids voorzieningen en het verminderen van mortaliteit en morbiditeit rondom de geboorte. (sterfte en ziekte/complicaties). Het specifieke doel van dit project is:

 • HCH ziekenhuizen in de afgelegen gebieden van het Dolakha district voorzien van 4-WD ambulances
 • Technische ondersteuning bieden aan staf en voorgestelde medische centra t.b.v. snelle- en spoedbehandelingen van patienten.
 • Gezondheidscentra in het project gebied voorzien van een basis medische uitrusting voor eerste hulp materialen.

Voordelen:

Lokale bewoners van het Dolakha district zullen direct voordeel hebben van dit project. Een bevolking van 10.000 mensen leeft in Kabre VDC en het hele district zal voordeel hebben bij de komst van een ambulance. Terwijl de ambulance zal worden verstrekt aan het HCH ziekenhuis in het Dolakha district zal deze ook directe service bieden aan 10.000 mensen in Kabre VDC en ook aan de mensen die in de omgeving van VDC of Dolakha district leven.

Staf van het ziekenhuis Kabre VDC zal profiteren van de trainingen die gegeven worden en mensen die leven in deze gebieden zullen toegang hebben tot snellere en betere gezondheidszorg.

 

Verwachte uitkomsten:

 • Betrouwbare en profesionele ambulance service beschikbaar voor mensen tegen aanvaardbare kosten op 24 uurs basis.
 • Aanzienlijke besparing van tijd en inspanningen voor patienten en familieleden om transport te regelen.
 • Meer vertrouwen van mensen in openbare diensten voor gezondheidszorg.
 • Betere benutting van de infrastructuur rondom volksgezondheid 
 • Verhoging van bevallingen in ziekenhuis en kwaliteitsmanagement van (spoed) verloskunde en neo-natale zorg.

 Duurzaamheid:

De ambulances zullen worden overgedragen aan de Himali Health Cooperatie van Dolakha onder supervisie van het respectieve District Health Offices (DHO). De monitoring van de aldus verstrekte ambulances zal dus worden gedaan door respectievelijk VDC’s, HCH, Coorperatie en DHO. De locale gemeenschap zal een grote rol hebben in dit ambulance project.

Vanaf het begin zullen ze betrokken zijn bij het project, vanaf de vaststelling van de behoefte aan implementatie van het project als ook na afronding van het project t.b.v. een duurzame werking.

Het ziekenhuis zal een Ambulance Service Management Committee vormen en de ambulances zullen onder dit comite opereren. Zij zullen ook verantwoordelijk zijn voor het management en de exploitatie van de ambulances. Daar de ambulances ingezet zullen worden voor spoed patienten alsmede voor training en opleiding van zorgpersoneel zal DHO en HCH ziekenhuis verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en duurzaam gebruik van de ambulances.

Ambulance

Name of project: Ambulance support program
Address: Himalayan Care Hands Hospital,Mainapokhari,Dolakha
Implementation  Date: September 2017

 Objective:

The main objective of this project is to serve the needy people of remote areas of Dolakha  with fast and easy health facilities and reduce maternal mortality and morbidity rate. The specific objective of this project is

 • To provide 4-WD ambulances to HCH Hospital in remote areas of Dolakha Districts.
 • To provide technical support to the staffs of proposed medical centers for fast and emergency treatment of patient.
 • To provide necessary basic medical equipments and first aid materials to health centers of project sites.

Beneficiaries:

Local residents of the Dolakha  Districts  will be the direct beneficiaries of this project. Population of 10000 living in  Kabre VDC  and  whole district will get benefited by the ambulance. Whereas ambulance that will be provided to  HCH Hospital  of Dolakha  district will be provide direct service to 10,000 people residing at Kabre VDC and also to peoples living in surrounding VDCs of Dolakha  District. Staffs of the respective Hospital  of kabre VDC will be benefited with the trainings provided peoples living in that area will get fast and better health services.

Expected Outputs:

 • Reliable and professionally managed ambulance services available to people at a reasonable costs and on 24-hour basis.
 • Considerable saving of time and effort of patients and their relatives to locate and get transportation services.
 • Increased confidence of people in public healthcare services.
 • Enhanced utilization of public health infrastructure.
 • Increased institutional delivery and quality management of emergency obstetrics and neo-natal care.

Sustainability

Ambulances will be handover to the Himali health cooperative of Dolakha under the supervision of the respective District Health Offices (DHO). The monitoring of the ambulances thus provided will be done by the respective VDCs, HCH, Co-operative and DHO. The local community will have great role in this Ambulance project. They have role from the beginning of the project, from the identification of the need to the implementation of the project and also after the completion of the project for its sustainable operation. Hospital  will form an Ambulance Service Management Committee and will operate the ambulances under this committee. They will also be responsible for the management and operation of the ambulances. Since the ambulance will be used for the quick response of the patients and also for the training and knowledge upgrading of the health personnel’s, DHO and respective HCH Hospital will be responsible for the maintenance and sustainable utilization of the ambulance.

Join Us Donate Subscribe